Kategorie

Rx

Účinná látka

  • bisoprololi fumaras

Farmakoterapeutická skupina

  • C07AB07

Terapeutická oblast

  • Kardiologie

Síla

2,5 mg, 5 mg, 10 mg

Balení dostupné v ČR

30, 100 tablet po 2,5 mg, 5 mg a 10 mg

Datum revize textu

30. 7. 2021

Kontaktujte nás

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS) zpřístupňuje veřejnosti informace o léčivých přípravcích, u kterých je držitelem rozhodnutí o registraci v České republice společnost PRO.MED.CS Praha a.s., Praha a Laboratoires Mayoly Spindler, Chatou Cedex.

Povinnost zřídit a provozovat VPOIS vyplývá ze zákona 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Informace poskytované prostřednictvím VPOIS musí být v souladu se souhrnem údajů o přípravku. Součástí VPOIS jsou i aktuální informace o dostupnosti léčivého přípravku v České republice.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL). Pokud je Váš dotaz neodkladné zdravotní povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás pomocí formuláře, nebo prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”) bychom Vás rádi ujistili, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s Vaší žádostí o informace týkající se léčivých přípravků, budou uchovány jako důvěrné a zpracovávány společností PRO.MED.CS Praha a.s. (dále jen „správce“) za účelem dodržení právních norem upravujících zajišťování veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS), a to v souladu se standardními operačními postupy správce. Vaše osobní údaje budou použity pro odpovědné vyřízení Vaší žádosti a následně uchovány maximálně po dobu pěti let z titulu oprávněného zájmu správce na prokázání řádného zřízení a provozu VPOIS. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v této informaci máte dle GDPR právo po správci požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich kopii, opravu, výmaz či omezení zpracování, případně uplatnit námitku proti jejich zpracování a/nebo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Prosíme, hlaste i zneužití nebo nesprávné použití léčivého přípravku, předávkování, nebo máte-li podezření na lékovou interakci nebo neúčinnost přípravku. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz. Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků nám můžete také nahlásit prostřednictvím tohoto formuláře.

Údaje o osobě podávající hlášení

Hlášení podezření nežádoucího účinku podává
Můžeme kontaktovat lékaře?

Kontakt na ošetřujícího lékaře

Údaje o pacientovi

Pohlaví

Nežádoucí reakce

Přípravek podezřelý z nežádoucí reakce

Opakované užití přípravku
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”) bychom Vás rádi ujistili, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s řešením případu potenciálního nežádoucího účinku léčivého přípravku budou uchovány jako důvěrné a zpracovávány společností PRO.MED.CS Praha a.s. (dále jen „správce“) za účelem dodržení právních norem upravujících bezpečnost léčivých přípravků a farmakovigilance, a to v souladu se standardními operačními postupy správce. Vaše osobní údaje budou použity pro odpovědné řešení případů podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku, které v nezbytných případech zahrnuje také potřebu získat od Vás doplňující informace o konkrétním podezření. Vaše osobní údaje mohou být dále předány příslušným dozorovým zdravotnickým orgánům za účelem dodržení příslušných zákonných povinností. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v této informaci máte dle GDPR právo uplatnit u správce přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich kopii, opravu, výmaz či omezení zpracování a/nebo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.